Saturday 14 December 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) खालीलपैकी ‘दंतौष्ठय’ वर्ण कोणता?

   1) ओ      2) औ      3) व      4) च

उत्तर :- 3

2) पुढील चुकीचा संधीविग्रह कोणता, ते सांगा.

   1) गुरु + ओघ – गुर्वेध    2) रमा + इच्छा – रमेच्छा
   3) स्व + ईर – स्वैर    4) प्रीति + अर्थ – प्रीत्यर्थ

उत्तर :- 1

3) पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची शब्दजात सांगा.

     आमच्या गावात बरेच पाटील आहेत.
   1) भाववाचक नाम    2) सामान्य नाम
   3) विशेषण      4) सर्वनाम

उत्तर :- 2

4) चांगला मुलगा परीक्षेत पास होतो, तो मुलगा चांगला आहे.

     अधोरेखित शब्दांचे विशेषण ओळखा.
   अ) पहिल्या वाक्यात अधि विशेषण       ब) दुस-या वाक्यात विधी विशेषण
   क) पहिल्या वाक्यात विधी विशेषण      ड) दुस-या वाक्यात अधि विशेषण
   1) अ आणि ड बरोबर    2) अ आणि ब बरोबर
   3) क आणि ड बरोबर    4) ब आणि ड बरोबर

उत्तर :- 2

5) वाक्यातील अधोरेखित क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

     ‘चेंडू’ सीमा रेषेबाहेर जाऊन स्थिरावला.

   1) संयुक्त क्रियापद    2) साधित क्रियापद
   3) प्रायोजक क्रियापद    4) शक्य क्रियापद

उत्तर :- 2

6) शरीर पिळदार व्हावे म्हणून मी व्यायाम करतो. – या वाक्यात गौण वाक्याचा प्रकार ओळखा.

   1) काळदर्शक क्रियाविशेषण वाक्य    2) नाम वाक्य
   3) कारणदर्शक क्रियाविशेषण वाक्य    4) विशेषण वाक्य

उत्तर :- 3

7) खालील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

     ‘समीप’

   1) करणवाचक    2) स्थलवाचक   
   3) संग्रहवाचक    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

8) परिणामबोधक संयुक्तवाक्य बनविताना कोणत्या उभयान्वयी अव्ययांचा वापर होतो ?

   1) म्हणून, सबब    2) अथवा, किंवा   
   3) परी, पण    4) व, आणि
उत्तर :- 1

9) ‘हुडु !’ या अव्ययातून कोणता भाव व्यक्त होतो.

   1) तिरस्कार    2) विरोध     
   3) संबोधन    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

10) ‘तो निजत असेल’ – या विधानातील काळ ओळखा.

   1) भूतभविष्य काळ    2) वर्तमानभविष्य काळ 
   3) भविष्यभविष्य काळ    4) यापैकी एकही नाही

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...