Saturday 14 December 2019

मराठी प्रश्नसंच

*1】' कवल ' या शब्दाच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा.?*

1) कलह, भांडण
2) *घास, मिठी ☑*
3) मिठी, उडी
4) पाट, नदी

*2】' डांगोरा एक नगरीचा ' या साहित्याचे लेखक कोण ?*

1) *त्र्यं. वि. सरदेशमुख ☑*
2) सदानंद देशमुख
3) माणिक गोडघाटे
4) जयंत पवार

*3】' एखाद्यावर शिव्यांचा वर्षाव करणे ' या शब्दसमूहासाठी एक शब्द निवडा. ?*

1) भडीमार
2) शीघ्रकोपी
3) *लाखोळी ☑*
4) लब्धबोल

*4】वेगळा पर्याय निवडा.*
*उर्वी, पृथ्वी, धरित्री, यज्ञाची जमीन?*

1) उर्वी
2) यज्ञाची जमीन
3) पृथ्वी
4) *यापैकी नाही ☑*

*5】' नापसंत ' या शब्दाचा समास सांगा.?*

1) अव्ययीभाव समास
2) *तत्पुरुष समास ☑*
3) द्वंद्व समास
4) बहूव्रिही समास

*6】' येडुळ बेडुळ ' या शब्दाचा अर्थ सांगा?*

1) लहानसहान
2) *ओबडधोबड ☑*
3) येरागबाळा
4) येता जाता

*7】' रोराण करणे ' म्हणजे काय?*

1) लबाडी करणे
2) हेळसांड करणे
3) *रीरी करणे ☑*
4) मोठेपणा करणे

*8】'शिळ्या कढीला ऊत आणणे' वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा ?*

1) *मागाहून अवसान आणणे ☑*
2) शिळे अन्न खाणे
3) नको ते उद्योग करणे
4) मानहानी करणे

*9】जनतेने त्यांना तिसऱ्यांदा निवडून दिले - प्रयोग ओळखा ?*

1) कर्तरी
2) कर्मणी
3) *भावे ☑*
4) संकर

*10】' पावक ' या शब्दाचा पुढीलपैकी कोणता शब्द समानार्थी नाही ?*

1) *पल्लव ☑*
2) वन्ही 
3) अनल
4) विस्तव

*11】तेलगू भाषिक नसलेला शब्द ओळखा.?*

1) बंडी
2) *खलबत्ता ☑*
3) शिकेकाई
4) अनारसा

*12】पोर्तुगीज शब्द ओळखा.?*

1) *तंबाखू ☑*
2) टेबल
3) कामगार
4) मालक

*13】गुजराथी शब्द ओळखा.?*

1) कोहळा
2) *डांगर ☑*
3) कलिंगड
4) आवळा

*14】हिंदी शब्द ओळखा.?*

1) *मिलाप ☑*
2) दुभाषी
3) मेहनत
4) कसाई

*15】तमिळ शब्द ओळखा.?*

1) डबी
2) डबा
3) *टेंगुळ ☑*
4) गुडघा

*16】अनुक्रमे पुलिंगी-स्त्रीलिंगी-नपुसकलिंगी असलेला पर्याय ओळखा?*

1) मन-भाव-भावना
2) वाट-रास्ता-वळण
3) *देश-मातृभूमी-राष्ट्र ☑*
4) पाणी-लाट-समुद्र

*17】खलीलपैकी वेगळा पर्याय ओळखा?*

1) नोटा
2) लाटा
3) *गोटा ☑*
4) वाटा

*18】' रुधिर ' या शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द निवडा?*

1) पाणी   
2) *रक्त ☑*
3) म्हातारा
4) दारू

*19】कोल्हा : लबाड : : सिंह : ?*

1) चपळ
2) *हिंस्र ☑*
3) राजा
4) आळशी

*20】कपडा शिवताना कडेने सोडलेल्या जागेस काय म्हणतात?*

1) *माया ☑*
2) तट
3) सूत  
4) तीर

*21】अष्टपैलू साहित्यिक म्हणून कोणास ओळखले जाते?*

1) प्र. के.  अत्रे
2) पु. ल. देशपांडे
3) वि. स. खांडेकर #
4) रा. ग. गडकरी

*22】मराठी नवकवितेचे जनक कोणास @ म्हटले जाते?*

1) केशवसुत
2) कुसुमाग्रज
3) *बा. सी. मर्ढेकर ☑*
4) नारायण सुर्वे

*23】अष्टपैलू साहित्यिक म्हणून कोणास ओळखले जाते?*

1) प्र. के.  अत्रे
2) *पु. ल. देशपांडे ☑*
3) वि. स. खांडेकर
4) रा. ग. गडकरी

*24】वेगळा पर्याय निवडा ?*

1) अडककित्ता
2) *चेंडू ☑*
3) बांबू           
4) खिंड

*25】मोरूची मावशी या नाटकाचे नाटककार कोण?*

1) *प्र. के. अत्रे ☑*
2) रा. ग. गडकरी
3) पु. ल. देशपांडे
4) वि. वा. शिरवाडकर

*26】मोठा भाऊ या टोपणनावाने कोणास ओळखले जाते?*

1) *वि. वा. शिरवाडकर ☑*
2) प्र. के. अत्रे
3) कृ. के. दामले  
4) चि. त्र्यं. खानोलकर

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...