Tuesday 25 February 2020

अंकगणित प्रश्नसंच

रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

SCD, TEF, UGH, ____, WKL

A. CMN    

B. UJI

C. VIJ   

D. IJT

 

2. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

B2CD, _____, BCD4, B5CD, BC6D

A. B2C2D    

B. BC3D  

C. B2C3D    

D. BCD7

 

3. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

FAG, GAF, HAI, IAH, ____

A. JAK   

B. HAL

C. HAK    

D. JAI

 

4. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

ELFA, GLHA, ILJA, _____, MLNA

A. OLPA    

B. KLMA

C. LLMA    

D. KLLA

  

5. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

CMM, EOO, GQQ, _____, KUU

A. GRR    

B. GSS

C. ISS   

D. ITT

 

6. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

ZA5, Y4B, XC6, W3D, _____

A. E7V    

B. V2E

C. VE5    

D. VE7  

 

7. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

QPO, NML, KJI, _____, EDC

A. HGF   

B. CAB

C. JKL    

D. GHI

 

8. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

JAK, KBL, LCM, MDN, _____

A. OEP    

B. NEO  

C. MEN    

D. PFQ

 

9. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

BCB, DED, FGF, HIH, ___

A. JKJ   

B. HJH

C. IJI    

D. JHJ

 

10.रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –

P5QR, P4QS, P3QT, _____, P1QV

A. PQW    

B. PQV2

C. P2QU   

D. PQ3U

( उत्तरे : Q.1 = C, Q.2 = B, Q.3 = A, Q.4 = D, Q.5 = C, Q.6 = D, Q.7 = A, Q.8 = B, Q.9 = A, Q.10 = C )

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...