Monday 20 December 2021

भारतातील ऐतिहासिक स्थळ

🏛अमरनाथ गुफा➖काश्मीर

🏛सर्य मन्दिर (ब्लैक पगोडा)➖ कोणार्क

🏛वहदेश्वर मन्दिर➖तन्जौर

🏛दिलवाड़ा मन्दिर, माउंट आबू

🏛आमेर दुर्ग➖जयपुर

🏛इमामबाड़ा➖ लखनऊ

🏛वन्दावन गार्डन➖मसूर

🏛चिल्का झील➖ओड़ीसा

🏛अजन्ता की गुफाएँ➖औरंगाबाद

🏛मालाबार हिल्स➖ मम्बई

🏛गोमतेश्वर मन्दिर श्रवणबेलगोला➖ कर्नाटक

🏛बलन्द दरवाजा➖ फतेहपुर सीकरी

🏛अकबर का मकबरा➖सिकन्दरा, आगरा

🏛जोग प्रपात➖मसूर

🏛शान्ति निकेतन➖ कोलकाता

🏛रणथम्भौर का किला➖सवाई माधोपुर

🏛आगा खां पैलेस➖पणे

🏛महाकाल का मन्दिर➖उज्जैन

🏛कतुबमीनार➖दिल्ली

🏛एलिफैंटा की गुफाएँ➖ मम्बई

🏛ताजमहल➖ आगरा

🏛इण्डिया गेट➖ दिल्ली

🏛विश्वनाथ मन्दिर➖वाराणसी

🏛साँची का स्तूप➖भोपाल

🏛निशात बाग➖शरीनगर

🏛मीनाक्षी मन्दिर➖मदुरै

🏠सवर्ण मन्दिर➖अमृतसर

🏠एलोरा की गुफाएँ➖औरंगाबाद

🏠हवामहल➖जयपुर

🏠जतर-मंतर➖दिल्ली,जयपुर

🏠शरशाह का मकबरा➖ सासाराम

🏠एतमातुद्दौला➖आगरा

🏠सारनाथ➖ वाराणसी के समीप

🏠नटराज मन्दिर➖ चन्नई

🏠जामा मस्जिद➖ दिल्ली

🏠जगन्नाथ मन्दिर➖ परी

🏠गोलघर➖ पटना

🏠विजय स्तम्भ➖चित्तौड़गढ़

🏠गोल गुम्बद➖बीजापुर

🏠गोलकोण्डा➖हदराबाद

🏠गटवे ऑफ इण्डिया➖ मम्बई

🏠जलमन्दिर➖ पावापुरी

🏠बलूर मठ➖ कोलकाता

🏠टावर ऑफ साइलेंस➖मम्बई

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...