Thursday 9 January 2020

महत्त्वाचे प्रश्नसंच

1) ठिबक सिंचन प्रणालीमध्ये वाळूच्या गाळणीची गरज खालील घटक सिंचनाच्या पाण्यातून काढण्यासाठी होते ?
   अ) शेवाळ    ब) पाण्यात विरघळलेले क्षार   
   क) काडी-कचरा    ड) अतिसुक्ष्म मृदा कण
   1) अ आणि ब    2) अ आणि क    3) ब आणि क    4) क आणि ड
उत्तर :- 2

2) गैबीयनच्या संदर्भात कोणत्या बाबी सत्य आहेत ?
   अ) ते हाताळण्यासाठी लवचिक आहेत.    ब) त्यांचे बांधकाम कमी खर्चाचे असते.
   क) अपधावासाठी ते अपाय असतात.    ड) ते सहज फुटू शकतात.
   1) अ आणि ब    2) ब आणि क    3) अ आणि क    4) अ आणि ड
उत्तर :- 1

3) ............................ जमिनीसाठी तुषार सिंचन उपयुक्त आहे.
   1) खार    2) उथळ व उताराच्या 
   3) आम्लधर्मी    4) अल्कधर्मी
उत्तर :- 2

4) ....................... सांडवा पाणी आडवून पाणी साठवण्यासाठी उपयोगात आणता येत नाही.
   1) आघात    2) आघात प्रवेश    3) घसरणी    4) आपत्कालीन
उत्तर :- 3

5) एप्रिल 2002 मध्ये स्विकारलेल्या राष्ट्रीय जल नितीची ही उद्दिष्टये आहेत :
   अ) जल संसाधनांच्या नियोजनासाठी चौकट तयार करणे.    ब) एकात्मिक जल संसाधनांचा विकास.
   क) उत्तरेतील नद्या दक्षिणेतील नद्यांशी जोडणे.      ड) भूजल व्यवस्थापन.
   1) अ आणि ब फक्त बरोबर आहेत      2) क आणि ड फक्त बरोबर आहेत
   3) अ, ब आणि ड फक्त बरोबर आहेत    4) वरील सर्व बरोबर आहेत
उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

काही महत्वाचे निर्देशांक व भारताचा क्रमांक

▪️ग्लोबल Gender Gap index 2024 • प्रथम देश - आइसलँड व  भारत - 129 वा क्रमांक ▪️"जागतिक सायबर क्राईम इंडेक्स" नुसार भारताचा क्रम...