Wednesday 3 January 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था :- एक दृषक्षेप

▪️ देशाची एकूण लोकसंख्या (२०११) :- १२१.०८ कोटी


▪️जगाच्या लोकसंख्येच्या शेकडा प्रमाण :- १७.७%


▪️ लिंग गुणोत्तर (प्रती हजार पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण ):-  ९४३


▪️सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर असलेले राज्य :- केरळ  (१०८४)


▪️जन्मदर (२०१७) :- २०.२ प्रती एक हजार


▪️ मृत्यू दर(२०१७):- ६.३ प्रती एक हजार.


▪️महिला प्रजनन दर (२०१७) :-२.२


 अ) शहरी क्षेत्र :-१.७

 ब) ग्रामीण :- २.४


▪️शिशु मृत्यू दर(२०१७) :-

 ३३ (प्रती हजार जिवंत व्यक्ती)


अ) पुरूष:- ३२

ब) महिला :- ३२

क) ग्रामीण :- ३७

ड) शहरी:- २३


 ▪️सरासरी आयुष्मान:- ६८.८ वर्ष


अ) पुरूष:- ९७.३ वर्ष

ब) महिला :-७०.४ वर्ष

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...