Monday, 4 April 2022

चंपारण्य सत्याग्रह

♦️वर्ष:-1917

♦️गांधीजी चे सहकारी:-

◾️राजेंद्र प्रसाद

◾️जे बी कृपलानी

◾️ब्रिज किशोर

◾️ए एन सिन्हा

◾️मजहार उल हक

◾️महादेव देसाई

◾️नरहरी पारीख

◾️अवंतिका बाई गोखले

◾️आनंदी वैसंपायन

◾️रामनवमी प्रसाद

✍गांधीजी चा पहिला सविनय कायदे भंग प्रयोग होता.

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...