Sunday, 15 May 2022

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या -

🟠 महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या -

🔶 गोदावरी - वारणा, प्रवरा, सिंधफणा, दक्षिण पूर्णा, मांजरा पूर्णा व गिरणा, प्राणहिता, पैनगंगा, दुधना.

🔶 तापी - गिरणा, पूर्णा, बोरी, अनेर, पांझरा.

🔶 कृष्णा - कोयना, वेरळा, पारणा, वेण्णा, पंचगंगा.

🔶 भीमा - इंद्रायणी, मुळा, सीना, कुकडी, पवना,  कऱ्हा, नीरा, मुठा.

🔶 पैनगंगा - कन्हान, वर्धा व पैनगंगा.

🔶 पूर्णा - काटेपूर्णा व नळगंगा.

🔶 सिंधफणा - बिंदुसरा.

🔶 मांजरा - तेरु, तेरणा, कारंजी, घटणी.

   🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...