Friday 11 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘पाऊस सगळीकडे पडला बरं का’ क्रियाविशेषणाचा प्रकार सांगा.

   1) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय      2) रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
   3) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    4) परिणामदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर :- 3

2) शब्दयोगी अव्यये पुढीलपैकी कोणत्या शब्दजातीला जोडून येतात ?

   1) नाम      2) क्रियापदे    3) क्रियाविशेषणे    4) वरील सर्व पर्याय बरोबर

उत्तर :- 4

3) अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा – ‘भयंकर वादळ सुटले आणि पत्रे उडून गेले.’

   1) गौणत्वसूचक उभयान्वयी अव्यय      2) प्रधानत्वसूचक उभयान्वयी अव्यय
   3) उद्देशबोधक उभयान्वयी अव्यय      4) समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय

उत्तर :- 4

4) अबब ! या अव्ययातून कोणता भाव व्यक्त होतो.

   1) संमती    2) आश्चर्य    3) विरोध      4) संबोधन

उत्तर :- 2

5) ‘तो नेहमीच उशिरा येत असतो.’ या वाक्यातील काळ ओळखा.

   1) साधा वर्तमानकाळ    2) रीती भविष्यकाळ
   3) रीती भूतकाळ    4) रीती वर्तमानकाळ

उत्तर :- 4

6) ‘वानर’ या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा.

   1) माकड    2) वानरी      3) माकडीण    4) बोका

उत्तर :- 2

7) लाली – या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप शोधा..

   1) लाल्या    2) लाले      3) लाली      4) लाल

उत्तर :- 3

8) पर्यायी उत्तरांतील गटाबाहेरचे असलेले ‘विशेषणाचे सामान्यरूप’ होणारे विशेषण कोणते आहे ?

   1) गरीब    2) भला      3) लोकरी    4) खेळू

उत्तर :- 2

9) ‘पोपट पेरू खातो’ या वाक्यातील कर्म कोणत्या विभक्तीत आहे.

   1) तृतीयान्त    2) चतुर्थ्यन्त    3) व्दितीयान्त    4) प्रथमान्त

उत्तर :- 4

10) तुमच्या परीक्षा कधी सुरू होणार ? – ही वाक्यरचना कोणत्या प्रकारची आहे ?

   1) विध्यर्थी    2) प्रश्नार्थी    3) उद्गारार्थी    4) विधानार्थी

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...