Friday 11 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘सरदार व जमीनदार यांचे वर्चस्व असणारे राज्यशासन’ या शब्दसमूहाला खालील योग्य शब्द सांगा.

   1) सावकारशाही    2) राजेशाही   
   3) सामंतशाही      4) जमीनदारशाही

उत्तर :- 3

2) खालीलपैकी शुध्द शब्द कोणता ?

   1) आध्यात्मिक      2) अध्यात्मिक   
   3) आध्यात्मीक      4) अधात्मिक

उत्तर :- 1

3) मराठीत कोणता वर्ण स्वतंत्र मानला आहे ?

   1) क्     2) ण्     3) ळ      4) क्ष्

उत्तर :- 3

4) पुनर् + जन्म हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ?

   1) पुर्नजन्म    2) पूर्ण जन्म    3) पुनर्जन्म    4) पुनर्जम्न

उत्तर :- 3

5) अचूक विधाने निवडा.

   अ) शब्द आणि पद हे एकसारखेच आहे.
   ब) शब्दापासून पदे बनतात.
   क) पदापासून शब्द बनतात.

   1) फक्त अ अचूक  2) फक्त अ आणि क अचूक
   3) फक्त ब अचूक    4) फक्त क अचूक

उत्तर :- 3

6) पुढील शब्दातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

    ‘इश्श’

   1) उभयान्वयी    2) केवलप्रयोगी    3) शब्दयोगी    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

7) ‘प्रज्ञा थंडीच्या मोसमात डिंकाचे – मेथीचे लाडू खात असते.’ – या वाक्प्रचाराचा काळ ओळखण्यासाठी खाली दिलेल्या
     पर्यायातून योग्य तो पर्याय लिहा.

   1) रीतिभूतकाळ    2) रीतिवर्तमानकाळ  3) रीति भविष्यकाळ  4) अपूर्ण वर्तमानकाळ

उत्तर :- 2

8) ‘भाजीपाला’ या शब्दाचे लिंग कोणते ?

   1) स्त्रीलिंग    2) पुल्लिंग    3) नपुंसकलिंग    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

9) जोडया जुळवा.

   अ) व्दितीया    1) करण
   ब) तृतीया    2) अधिकरण
   क) चतुर्थी    3) कर्म
   ड) सप्तमी    4) संप्रदान

    वरील विभक्ती व कारक यांच्या जुळणीचा खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य आहे ?

  अ  ब  क  ड

         1)  3  4  1  2 
         2)  3  4  2  1 
         3)  3  1  4  2
         4)  1  2  4  3

उत्तर :- 3

10) वाक्याचा प्रकार ओळखा. – ‘हिवाळयात पहाटे आकाशात दक्षिण दिशेला एक मोठा तारा चमकताना दिसतो.’

   1) संयुक्त    2) मिश्र      3) केवल      4) मिश्रसंयुक्त

उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...