Friday, 22 April 2022

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी chief minister In India, Maharashtra cm
Chief minister in India
chief minister of maharashtra

यशवंतराव चव्हाण – १९६० ते ६२
मारोतराव कन्नमवार – १९६२-६३
वसंतराव नाईक  – १९६३-१९७५
शंकरराव चव्हाण – १९७५- १९७७
वसंत दादा पाटील – १९७७-१९७८
शरद पवार –       १९७८ – १९८०
अब्दुल रहमान अंतुले – १९८० – १९८२
बाबासाहेब भोसले- १९८२ – १९८३
वसंत दादा पाटील – १९८३ – १९८५
शिवाजीराव निलंगेकर पाटील – १९८५ – १९८६
शंकरराव चव्हाण  – १९८६ – १९८८
शरद पवार – १९८८ – १९९१
सुधाकरराव नाईक – १९९१ – १९९३
शरद पवार  – १९९३ – १९९५
मनोहर जोशी  – १९९५ – १९९९
नारायण राणे  – १९९९ – १९९९
विलासराव देशमुख – १९९९ – २००३
सुशीलकुमार शिंदे  – २००३ – २००४
विलासराव देशमुख – २००४ – २००८
अशोक चव्हाण – २००८ – २०१०
पृथ्वीराज चव्हाण – २०१० – २०१४
देवेन्द्र फडणवीस  – २०१४ – २०१९
उद्धव ठाकरे – २०१९ –

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...