Sunday, 3 April 2022

प्राण्यांची राहण्याची ठिकाणे

⛔️ प्राण्यांची राहण्याची ठिकाणे ⛔️

🌷मधमाश्यांचे : पोळे

🌷घुबडाची : ढोली

🌷वाघाची : जाळी

🌷उंदराचे : बीळ

🌷कुत्र्याचे : घर

🌷गाईचा : गोठा

🌷घोड्याचा : तबेला, पागा

🌷हत्तीचा : हत्तीखाना, बरखाना

🌷कोळ्यांचे : जाळे

🌷सिंहाची : गुहा

🌷सापाचे : वारूळ, बीळ

🌷चिमणीचे : घरटे

🌷पोपटाची : ढोली

🌷सुगरणीचा : खोपा

🌷कोंबडीचे : खुराडे

🌷कावळ्याचे : घरटे

🌷मुंग्यांचे : वारूळ

 

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...