Sunday 3 April 2022

महाराष्ट्र पोलिस भरती-प्रश्न सराव


1.गुरुत्वाकर्षणासबंधी विश्वव्यापी नियम कोणी मांडला?
1)केप्लर

2)गॅलिलिओ

3)न्यूटन ✔✔✔

4)कोपर्निकस

2.वस्तूचा वेग दुप्पट केला तर त्या वस्तूची गतिज ऊर्जा -------होईल

1)दुप्पट

2)अर्धी

3)चौपट✔✔✔

4)यापैकी नाही

3. सूक्ष्मजीव  असतात.

1)एकपेशी✔✔✔

3)बहुपेशी

4)अतिसूक्ष्म
विविध आकारांचे

4.सौरऊर्जा _ स्वरुपात असते.

1)प्रकाश प्रारणांच्या

2)विद्धुत चुंबकीय प्रारणांच्या✔✔✔

3)अल्फा प्रारणांच्या

4)गामा प्रारणांच्या

5.अहरित वनस्पती __ असतात.
1)स्वयंपोषी

2)परपोषी✔✔

3)मांसाहारी

4)अभक्षी

6.किण्वन हा _ चा प्रकार आहे.

1)ऑक्सिश्वसन

2)विनॉक्सिश्वसन✔✔✔

3)प्रकाशसंश्लेषण

4)ज्वलन

7.__________ संघातील प्राण्यांचे शरीर खंडीभूत व पाय जोडयुक्त असतात.

1)प्लटिहेल्मिन्थस

2)पोरीफेरा

3)आर्थ्रोपोडा✔✔

4)ईकायनोडर्माटा

8._____________ हे सजीवांच्या रचनेचे व कार्याचे एकक आहे.

1)पेशी✔✔✔

2)उती

3)अवयव

4)अणु

9.___________ पेशीमुळे विशिष्ट आकार प्राप्त होतो.

1)पेशी – भित्तिका✔✔

2)प्रद्रव्य पटल

3)पेशीद्रव्य

4)केंद्रक

10.ज्या प्रक्रियेद्वारे सजीव आपले अन्न मिळवतात व ते ग्रहण करतात त्या प्रक्रियेस ____ म्हणतात.

1)पोषण✔✔

2)स्वयंपोषण

3)परपोषण

4)अंत:पोषण

11.___________ प्रकाशउर्जा ग्रहण केली जाती.

1)हरितद्रव्यामुळे✔✔

2)झथोफिलमुळे

3)कॅरोटीनमुळे

4)मग्नेशिंअममुळे

No comments:

Post a Comment

Latest post

प्रमुख राजवंश व त्यांचे संस्थापक सम्राट आणि अंतिम सम्राट

❑ नन्द वंश  संस्थापक ➛ महापद्‌म / उग्रसेन अंतिम शासक ➛ धनानंद ❑ मौर्य वंश  संस्थापक ➛ चंद्रगुप्त मौर्य  अंतिम शासक ➛ बृहद्रथ  ❑ गुप्त वंश  स...