राज्य घटना प्रश्न सराव1) खालील मुद्यांचा विचार करा.

  अ) भारतीय संविधानाचे तत्वज्ञान पंडित नेहरुंच्या ऐतिहासिक उद्दिष्टांच्या ठरावात अनुस्यूत होते.

  ब) हा ठराव संविधान सभेने 22 जानेवारी 1948 रोजी स्वीकृत केला.

  1) दोन्ही बरोबर आहेत   2) दोन्ही चूक आहेत

  3) ब बरोबर आहे   4) अ बरोबर आहे

उत्तर :- 4


2) खालील विधाने लक्षात घ्या.

  अ) भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका ही संविधानाचा भाग असून त्यामध्ये 368 व्या कलमानुसार दुरुस्ती करता येते.

  ब) भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका संविधानाचा भाग नाही आणि त्यामध्ये दुरुस्ती करता येत नाही.

  क) उद्देशपत्रिका ही संविधानाचा भाग आहे आणि त्यामध्ये संविधानाच्या “मौलिक संरचनेला” धक्का न लावता दुरुस्ती करता 

     येते.

    वरीलपैकी कोणते / ती विधान / ने बरोबर आहे / त ?

  1) अ   2) अ, ब   3) क   4) अ, क

उत्तर :- 4


3) उद्देशपत्रिकेची खालील वर्णने आणि विव्दान यांनी जुळणी करा.

  अ) राजकीय कुंडली     i) पंडीत ठाकुरदास भार्गव

  ब) कल्याणकारी राज्याची अचंबित करणारी तत्वे  ii) एम. व्ही. पायली

  क) उत्कृष्ट गद्य – काव्य     iii) के. एम. मुन्शी

  ड) अशा प्रकारचा केलेला एक सर्वोत्तम मसुदा   iv) आचार्य जे. बी. कृपलानी

 अ ब क ड

     1) iii iv i ii

     2) i ii iii iv

     3) ii i iv iii

     4) iv iii ii i

उत्तर :- 1


4) राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेची वर्णने व ज्या विद्वानांनी किंवा न्यायालयांनी ती केली यांची जुळणी करा.

  अ) “घटना कर्त्यांचे मन ओळखण्याची किल्ली”  i) पंडीत ठाकुरदास भार्गव

  ब) “राज्यघटनेचा सर्वात मौल्यवान भाग”   ii) के. एम. मुन्शी

  क) “राजकीय कुंडली”     iii) भारताचे सर न्यायाधीश ‘सिक्री’

 अ ब क ड

     1) iv i ii iii

     2) i ii iii iv

     3) iii iv i ii

     4) ii iii iv i

उत्तर :- 1


5) भारताच्या राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये कालांतराने काय सम्मिलित झाले ?

  1) केवळ अ  2) केवळ ब  3) दोन्ही   4) दोन्ही प्रथम पासूनच सम्मिलित होते

उत्तर :- 2


6) गटा बाहेरचा ओळखा :

  1) विचार  2) श्रध्दा   3) उपासना  4) सामाजिक

उत्तर :- 4


7) 42 व्या घटना दुरूस्तीव्दारे उद्देश्यपत्रिकेमध्ये ............. आणि .............. शब्द जोडण्यात आले.

  अ) समाजवादी  ब) धर्मनिरपेक्ष  क) प्रजासत्ताक  ड) राष्ट्राची एकता

  1) फक्त अ, ब, क 2) फक्त अ, ब, ड  3) फक्त ब, क, ड  4) फक्त अ, क, ड


8) भारतीय राज्यघटनेचे ‘आर्थिक न्याय’ हे उद्दिष्ट ............. यातून व्यक्त होते.

  1) प्रस्तावना आणि मूलभूत अधिकार  2) प्रस्तावना आणि मार्गदर्शक तत्वे

  3) मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे  4) वरीलपैकी एकही नाही

उत्तर :- 2


9) ............. या तारखेपासून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य आहे असे भारतीय राज्यघटनेने 

  घोषित केले.

  1) 13-1-1976  2) 3-1-1977  3) 31-1-1978  4) 1-3-1977

उत्तर :- 2


10) फाझल अली कमिशनचे सदस्य ................... होते.

  अ) के. एम. पण्णीकर  ब) हदयनाथ कुंझरू

  क) यशवंतराव चव्हाण  ड) अण्णा डांगे

  1) फक्त अ, ब  2) फक्त क, ड  3) फक्त ब, क  4) वरीलपैकी सर्व

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...