Saturday 1 October 2022

व्यवसायावर आधारित जाती

  आजीवक - भिक्षूक

  किर - पुराणातील गंधर्व सारखी  
     गायक जात

  कापडणीस - राजाच्या वस्त्राची
     देखभाल करणारा

  ख्वाजा - मुसलमनातील एक पोटजात

खोत - कोकणातील एक वतनदार

  गुरव - शंकराचे पुजारी

  धोबी - परीट, रजक

  धनगर - शेळ्या,मेंढ्या राखणारी जात

  नंबुद्री - दक्षिणेकडील ब्राम्हणाची एक जात

  भडभुंजा - चुरमुरे, पोहे तयार करणारा

  पाथरवट - दगडफोड करणारा

  मशालजी - मशाल धरणारा

  मालगुजारी - जमीन खंडाने देणारा

  माथाडी - डोक्यावरून ओझे वाहून नेणारा

  मोदी - धान्य दुकानदार

  मलंग - फकिराचा एक पंथ

  माहूत - हत्ती हाकणारा

  सणगर - घोंगड्या विकणारी एक जात

  वडार - दगड फोडणारी एक जात

  बोहरीण - जुने कपडे देऊन नवीन
    भांडे देणारी फेरीवाली बाई

No comments:

Post a Comment

Latest post

प्रमुख राजवंश व त्यांचे संस्थापक सम्राट आणि अंतिम सम्राट

❑ नन्द वंश  संस्थापक ➛ महापद्‌म / उग्रसेन अंतिम शासक ➛ धनानंद ❑ मौर्य वंश  संस्थापक ➛ चंद्रगुप्त मौर्य  अंतिम शासक ➛ बृहद्रथ  ❑ गुप्त वंश  स...