Saturday 11 January 2020

संपूर्ण मराठी व्याकरण 20 प्रश्न

1) पर्यायी उत्तरांतील ‘लक्षणार्थ’ सूचित करणारा शब्द कोणता?

     ‘आमच्या दारावरुन हत्ती गेला’
   1) आमच्या    2) दारावरून   
   3) हत्ती    4) गेला

उत्तर :- 2

2) समानार्थी शब्द सांगा : ‘हिरमोड’

   1) पदरमोड    2) विरस     
   3) अपयश    4) वाईट वळण

उत्तर :- 2

3) ‘राव’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द निवडा.

   1) कृश      2) मित्र     
   3) रंक      4) शूर

उत्तर :- 3

4) ‘दुर्जन माणसाशी संगत केल्यास प्रसंगी जिवालाही धोका निर्माण होतो.’ - या अर्थाची म्हण ओळखा.

   1) अडला हरी गाढवाचे पाय धरी    2) असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ
   3) इकडे आड तिकडे विहीर    4) उंदराला मांजर साक्ष

उत्तर :- 2

5) ‘मिश्यांना तूप लावणे’ या वाक्प्रचाराचा योग्य पर्याय शोधा.

   1) उगीच ऐट करणे    2) शक्तीमान नसणे
   3) सशक्त असणे      4) फजिती होणे

उत्तर :- 1

6) “रात्री हिंडणारे” या शब्दसमूहासाठी दिलेला योग्य शब्द ओळखा.

   1) निशाचर    2) उभयचर   
   3) जलचर    4) स्थलचर

उत्तर :- 1

7) पुढील पर्यायातून अचूक शब्द लिहा.

   1) साहाय्यक    2) साह्यक   
   3) सहायक    4) सहाय्यक

उत्तर :- 3

8) मराठी वर्णमालेतील ‘ह’ हा कोणता वर्ण आहे ?

   1) महाप्राण    2) अल्पप्राण   
   3) लघुप्राण    4) दीर्घप्राण

उत्तर :- 1

9) रंग + छटा = ?

   1) रंगछटा    2) रंगच्छटा   
   3) छटारंग    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

10) ‘तुमचा मुलगा कुंभकर्णच दिसतो.’ या विधानातील अधोरेखित शब्दांच्या नामाचे कार्य ओळखा.

   1) विशेषनाम    2) सामान्यनाम   
   3) सर्वनाम    4) नाम

उत्तर :- 2

1) ‘ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू’ हे उदाहरण कोणत्या अलंकाराचे आहे ?

   1) उपमा    2) उत्प्रेक्षा    3) रूपक      4) अपन्हुती

उत्तर :- 2

2) अभ्यस्त शब्द ओळखा.

   1) तुरट    2) आंबट चिंबट    3) खारट      4) कडवट

उत्तर :- 2

3) स्वातंत्र्य युध्दाच्याकाळात देशभक्तांनी भोगलेल्या तुरुंगवास म्हणजे राष्ट्रहितासाठी दिलेली अग्निपरीक्षाच होती. या विधानातील
    अग्निपरीक्षा या शब्दातून कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

   1) लक्ष्यार्थ    2) वाच्यार्थ    3) वाक्यार्थ    4) शब्दार्थ

उत्तर :- 1

4) पुढीलपैकी न जुळणारा शब्द ओळखा.

   1) दैत्य    2) दानव      3) राक्षस      4) देव

उत्तर :- 4

5) ‘दुष्काळ’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

   1) नापीक    2) सुकाळ    3) अवर्षण    4) कोरडा

उत्तर :- 2

6) या टोपीखाली दडलंय काय?

   1) उभयान्वयी अव्यय    2) शब्दयोगी अव्यय   
   3) क्रियाविशेषण अव्यय    4) केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर :- 2

7) ‘मरावे परी किर्तीरुपे उरावे !’ या वाक्यातील ‘परी’ या शब्दाने कोणते उभयान्वयी अव्यय सुचित होते.

   1) परिणामबोधक उभयान्वयी अव्यय    2) न्युनत्वबोधक उभयान्वयी अव्यय
   3) स्वरूपबोधक उभयान्वयी अव्यय      4) उद्देशबोधक उभयान्वयी अव्यय

उत्तर :- 2

8) केवलप्रयोगी अव्ययांचे एकूण प्रकार किती ?

   1) सात    2) आठ     
   3) नऊ    4) दहा

उत्तर :- 3

9) खालील वाक्यातील काळ ओळखा.

     ‘मधू लाडू खात जाईल’
   1) साधा भविष्यकाळ    2) अपूर्ण भविष्यकाळ
   3) पूर्ण भविष्यकाळ    4) रीती भविष्यकाळ

उत्तर :- 4

10) पुढील शब्दाचे लिंग ओळखा. – विदुषी

   1) पुल्लिंगी    2) नपुंसकलिंगी   
   3) स्त्रीलिंगी    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD ) च्या अहवालानुसार  2023 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत 15 व्या स्थानावर आहे ◾️2023 मध...