Wednesday 27 April 2022

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

⭕️ संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न ⭕️

1) ‘नेआण’ या शब्दाचा समास ओळखा.

   1) व्दंव्द समास      2) बहुव्रीही समास   
   3) समाहार समास    4) इतरेतर व्दंव्द समास

उत्तर :- 4

2) ‘खलबत्ता’ हा शब्द पुढीलपैकी कोणत्या भाषेतून मराठीत आला ?

   1) गुजराती    2) हिंदी     
   3) पोर्तुगीज    4) कानडी

उत्तर :- 4

3) ‘एकाक्ष’ – या शब्दास समानार्थी शब्द सांगा.

   1) कावळा    2) एकाग्र     
   3) कमळ    4) एकलक्ष

उत्तर :- 1

4) वृध्द – या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द ओळखा.

   1) म्हातारा    2) तरुण     
   3) बुध्दिमान    4) कपी

उत्तर :- 2

5) ‘खाई त्याला खवखवे’ या म्हणीला पर्यायी म्हण सुचवा.

   1) कोल्हा काकडीला राजी    2) चोराच्या मनात चांदणे
   3) बुडत्याचा पाय खोलात      4) यापैकी कोणतेही नाही

उत्तर :- 2

6) ‘तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपणे’ म्हणजे............................

    1) काळजी घेणे      2) फोडाला जपणे   
   3) चिंताग्रस्त होणे    4) चिंतातुर होणे

उत्तर :- 1

7) कपटी व कृष्णकारस्थाने करणारा मनुष्य – या शब्दसमुहासाठी दिलेला योग्य शब्द ओळखा.

   1) शकुनीमामा    2) शत्रू     
   3) आपशत्रू    4) हितशत्रू

उत्तर :- 1

8) खालीलपैकी कोणता शब्द शुध्दलेखन ‍नियमांनुसार अचूक आहे ?

   1) ऊच्चै:श्रवा    2) उच्चे:श्रवा   
   3) उच्चैश्रवा    4) उच्चैश्रावा

उत्तर :- 2

9) रिकाम्या जागी अचुक पर्याय लिहा. मराठी भाषेत एकूण ........................... वर्ण आहेत.

   1) 48      2) 12     
   3) 02      4) 34

उत्तर :- 1

10) ‘निष्पाप’ या शब्दाची संधी ओळखा.

   1) निष् + पाप    2) नि: + पाप   
   3) निष + पाप    4) निष्प: + आप

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे खूप महत्वाचे करंट अफेअर्स - (प्रश्न & उत्तरे) 20 एप्रिल 2024

🔖 प्रश्न.1) अलीकडेच टाइम मासिकाने जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये कोणत्या प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्रीचा समावेश केला ?  उत्तर – आलि...