Wednesday 6 April 2022

Important words of Antonyms : 50 Words

1. Inevitable- Avoidable
2. Exceptional- Common
3. Permanent- Temporary
4. Dim- Luminous
5. Reckless- Careful6. Explicit- Ambiguous
7. Incredible- Believable
8. Repel- Attract
9. Rapidly- Slowly
10. Meticulous- Careless
11. Barbarous- Civilized
12. Successor- Predecessor
13. Urban- Rural
14. Conclusive- Indecisive
15. Terminate-Begin
16. Niggardly- Lavishly
17. Advanced- Receded
18. Enlightened- Ignorant
19. Moderate- Extreme
20. Superficial- Thorough
21. Scorn- Admiration
22. Trivial- Serious
23. Loquacious- Reserved
24. Confiscate- Release
25. Often- Rarely
26. Eminent- Notorious
27. Embark upon- Conclude
28. Diffidence- Boldness
29. Paucity- Plenty
30. Triggered- Choked
31. Fastidious- Adjustable
32. Grandiose- Simple
33. Bleak- Bright
34. Insolent- Humble
35. Lurid- Mild
36. Unscrupulous- Conscientious
37. Melodious- Tuneless
38. Contaminate- Purify
39. Frugal- Extravagant
40. Falling off- Improvement
41. Genial- Unkind
42. Shallow- Deep
43. Immune- Vulnerable
44. Veneration- Disrespect
45. Yield to- Resist
46. Concur- Disagree
47. Vague- Precise
48. Humility- Pride
49. Extol- Censure
50. Takes off- LandsMeanings💯

Magnate- मोठी व्यक्ती
Innate- जन्मजात
Proscribe- त्याग करणे
Ephemeral- क्षणभंगुर, तात्पुरते
Tacit-  शब्दात व्यक्त न केलेला,अल्पभाषी
Strife- भांडण, संघर्ष
Temerity- अविवेक,आडदांड सहशीपणा
Felicity- परमानंद,लेखनातील किंवा भाषणातील मोहकपणा
Elicit- काढून घेणे,बाहेर काढणे
Elusive- धुर्त, युक्तीने निसटणारा
Eminent-ख्यातनाम ,उच्च दर्जाचा
Lucid-  स्पष्ट ,सुबोध,चमकदार
Injunction- न्यायालयाचा हुकूम
Luminous- चमकदार, प्रकाशीत
Malleable- वितळून नरम होणारा
Iconoclast- परम्परा तोडणारा,व त्यावर हल्ला करणारा
Ideology- विचारधारा, विचारसरणी
Idiosyncrasy- विशेष लक्षण वयक्तीक लकब वागण्याची विशेष शैली
Idyllic- ग्रामीण ,सुंदर सोप्या वर्णनासंबधीचा
Ignominy- बदनामी ,नामुष्की, नाचक्की
Imminent- संकट ,मृत्यू इ. घडून येण्याची नाजीकची शक्यता
Decimate- समाप्त करणे
Opulent- कीमती,महत्वाचे
Decorous- योग्य सभ्य, शालीन
Deference- आदर, मान
Ponderous- कष्टदायक
Portent- इशारा, सूचना
Precept- धर्मादेश
Espouse- लग्न करणे
Infinitesimal- अति सूक्ष्म
Frugal- मितव्ययी, काटकसरी
Forgo- त्यागणे
Arable- कृषियोग्य
Maudlin- अतिभावुक
Erudite- ज्ञानी ,बुद्धिमान
Sacrosanct- अत्यंत पवित्र
Renounce- सोडणे, त्यागणे
Flagrant- सुस्पष्ट,ठळक
Foible- अवगुण ,स्वभावातील व्यंग
Desultory- अनियमित, विस्कळीत
Dilettante- कला वाङमय याचा अभ्यास करणारा परंतु त्याचे तितकेसे ज्ञान नसणारा
Fetter- बंधन , बेड्या घालणे
Prosaic- निरस ,रूक्ष
Euphemism- अप्रिय गोष्ट सौम्य शब्दात सांगणारा
Unconscionable- बेसुमार, गैरवाजवी
Turpitude- नीचपणा,दुष्टपणा
Trepidation- भीती,अस्वस्थता
Touchstone- कस, कसोटीचा दगड,एखाद्या गोष्टीचे गुणवत्ता मोजण्याचे साधन
Tirade- लांबलचक निंदात्मक भाषण
Urbane- सुसंस्कृत,सभ्य
Incessant- अविरत, अखंड
Imperial- शाही,साम्राटविषयचा
Chronic- दीर्घकालीन ,जुना ,तीव्र
Bucolic- ग्रामीण,गावंढळ, धनगराच्या जीवनविषयक
Usurp- बळकवणे (सत्ता वगैरे)
Utopia- काल्पनिक आदर्श राज्य किंवा समाज, सर्वसुखस्थान, नंदनवन
Venerate- आदर, किंवा पूज्य मानणे
Vacillate- द्विधा अवस्था होणे
Tantamount- समान,बरोबरीचा
Flout- अवहेलना
Covenant- करारनामा,
Loquacious- बोलघेवडा ,बडबड्या
Litigate- न्याय मागणे

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...