Sunday 8 March 2020

2 नवीन राज्यांची नोंद किंवा स्थापना

संसद कायद्यानुसार यथायोग्य अटी व शर्तींवर युनियनमध्ये नवीन राज्ये स्थापन किंवा प्रस्थापित करू शकते.

. 2 अ [ सिक्कीम केंद्रीय संबद्ध करणे.] - संविधान (Cttiswan सुधारणा) अधिनियम, 1975 च्या कलम 5 (सह 26-4-l975) रद्द. 

New. नवीन राज्ये तयार करणे आणि विद्यमान राज्यांची नावे, हद्दी किंवा नावे बदलणे - संसद, कायद्यानुसार-

(अ) त्याचे राज्य एका राज्यापासून विभक्त करून किंवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचा भाग एकत्र करून किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या एखाद्या भागासह एकत्र करून नवीन राज्य तयार करा;

(ब) राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवणे;

(क) एखाद्या राज्याचे क्षेत्र कमी करा;

(ड) एखाद्या राज्याची सीमा बदलणे;

()) राज्याचे नाव बदलू शकते:

[परंतु या हेतूसाठी, कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या सूचनेशिवाय नसेल आणि विधेयकातील समाविष्ट करण्याच्या अंमलबजावणीचा प्रभाव [ the ] क्षेत्राच्या सीमा, किंवा कोणत्याही राज्याच्या नावावर असेल, जोपर्यंत त्या राज्याच्या विधिमंडळाने मान्यता दिली नाही.) परंतु विधेयक सूचनांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत किंवा राष्ट्रपतींनी परवानगी दिलेल्या अशा अतिरिक्त कालावधीत जाहीर करावे हे राष्ट्रपतींनी निर्देशित केलेले नाही आणि म्हणूनच निर्दिष्ट किंवा परवानगी कालावधी संपला नाही, तो कोणत्याही संसदेच्या सभागृहात सादर केला जाणार नाही. 
स्पष्टीकरण १- या लेखाच्या कलम (अ) च्या कलम (इ) मध्ये, राज्याखालील एक केंद्र शासित प्रदेश आहे, परंतु (अ) राज्याखालील केंद्र शासित प्रदेश नाही. 
स्पष्टीकरण २- कलम (अ) द्वारे संसदेत प्रदान केलेल्या अधिकाराखाली नवीन राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेश कोणत्याही इतर राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशात विलीन करायचा आहे.

Article. पहिल्या अनुसूची आणि चौथ्या वेळापत्रकात दुरुस्ती करण्यासाठी आणि पूरक, प्रसंगोपयोगी आणि परिणामी बाबींची तरतूद करण्यासाठी कलम २ आणि कलम under अंतर्गत बनविलेले कायदे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...