Sunday 8 March 2020

विज्ञान प्रश्नसंच

1) इथीनच्या रेणुसूत्रामध्ये दोन कार्बन बंधांमधील अंतर ...................... एवढे असते.
   1) 121 पिकोमीटर    2) 130 पिकोमीटर   
   3) 133 पिकोमीटर    4) 135 पिकोमीटर
उत्तर :- 3

2) खालीलपैकी कोणते शैवाल आयोडीन बनवण्यासाठी उपयुक्त आहे.
   अ) लेमिनेरिया    ब) फ्युकस    क) एकलोनिया    ड) सर्व
   1) अ, क    2) ब, क      3) अ, ब      4) ड
उत्तर :- 4

3) अ) अल्केनमध्ये कार्बन – कार्बन बंध लांबी 154 पिकोमीटर असते.
    ब) अल्कीनमध्ये त्यापेक्षा कमी असते.
   1) अ बरोबर, ब चूक    2) अ चूक, ब बरोबर
   3) अ व ब दोन्ही बरोबर    4) अ व ब दोन्ही चूक
उत्तर :- 3

4) खालीलपैकी आलूचा खाण्यायोग्य भाग कोणता ?
   1) जड      2) कलिका    3) फल      4) तना
उत्तर :- 2

5) गर्भनिरोधक गोळयांमध्ये कशाचा वापर करतात ?
   1) अल्केन    2) अल्कीन    3) अल्काईन    4) विवृत्त गट
उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...