Sunday 17 April 2022

संधी

🌸🌸संधी🌸🌸

अ) स्वरसंधी :

१) दीर्घत्व संधी/ सवर्ण दीर्घ :

दीर्घत्व संधीची काही दुर्मीळ व महत्त्वपूर्ण उदाहरणे:
🌷दुःख +आर्त = दुःखार्त

🌷कर+आ= करा

🌷करीत+आहे= करिताहे

🌷जा+आ= जा

🌷पोवा +आडा = पोवाडा

🌷आशा + आवणे = आशावणे

🌷श्री + ईश = श्रीश

🌷 सू+ उक्त = सूक्त

🌷 गुरू + उक्त = गुरुक्त

2) गुणादेश संधी:

गुणादेश संधीची दुर्मीळ उदाहरणे

🌷 रंग + ईल = रंगेल

🌷गंगा + उत्साह = गंगोत्साह

अपवाद:

🌷स्व + ईर = स्वैर

🌷प्र + उढ = प्रौढ

🌷 दश + ऋण = दशार्ण

🌷अक्ष + ऊहिनी = अक्षौहिनी

🌷 सुख + ऋत = सुखार्त

3)यणादेश :

🌷मति + ओघ = मत्यौघ

🌷 देवी + उत्थ = देव्युत्थ

🌷धू + आ = ध्वा

🌷गुरु + ओघ = गुर्वोघ

🌷धेनू + औदार्य = धेन्वौदार्य

🌷गुरु + इच्छा = गुर्विच्छा

4) पररूप :

🌷एक + एकटा = एकेकटा

🌷गोरा + एला = गोरेला

🌷रेघ + ओटी = रेघोटी

🌷लांब + ओडा = लांबोडा

🌷कर + ओ = करो

🌷बस + ओत = बसोत

🌷नृप + ए = नृपे

🌷टारगा + एला = टारगेला

🌷काळा + एला = काळेला

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...