Sunday 10 April 2022

संख्यामाला भाग 1,अक्षरमाला भाग 1

संख्यामाला भाग 1

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2, 1, (1/2), (1/4), …

A. (1/3)   

B. (1/8)

C. (2/8)   

D. (1/16)

2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, …

A. 7          

B. 10 

C. 12          

D. 13

3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 36, 34, 30, 28, 24, …

A. 20         

B. 22

C. 23          

D. 26

4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 22, 21, 23, 22, 24, 23, …

A. 22          

B. 24

C. 25          

D. 26

5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 53, 53, 40, 40, 27, 27, …

A. 12   

B.14

C. 27   

D. 53

6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, …

A. 14   

B. 15

C. 21   

D. 23

7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 58, 52, 46, 40, 34, …

A. 26   

B. 28

C. 30   

D. 32

8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 3, 4, 7, 8, 11, 12, …

A. 7   

B. 10

C. 14   

D. 15

9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 8, 22, 8, 28, 8, …

A. 9   

B. 29

C. 32   

D. 34

10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 31, 29, 24, 22, 17, …

A. 15   

B. 14

C. 13   

D. 12

( उत्तरे : Q.1 = B, Q.2 = B, Q.3 = B, Q.4 = C, Q.5 = B, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = A )

____________________________

अक्षरमाला भाग 11. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


SCD, TEF, UGH, ____, WKL


A. CMN    


B. UJI


C. VIJ   


D. IJT


 


2. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


B2CD, _____, BCD4, B5CD, BC6D


A. B2C2D    


B. BC3D  


C. B2C3D    


D. BCD7


 


3. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


FAG, GAF, HAI, IAH, ____


A. JAK   


B. HAL


C. HAK    


D. JAI


 


4. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


ELFA, GLHA, ILJA, _____, MLNA


A. OLPA    


B. KLMA


C. LLMA    


D. KLLA


  


5. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


CMM, EOO, GQQ, _____, KUU


A. GRR    


B. GSS


C. ISS   


D. ITT


 


6. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


ZA5, Y4B, XC6, W3D, _____


A. E7V    


B. V2E


C. VE5    


D. VE7  


 


7. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


QPO, NML, KJI, _____, EDC


A. HGF   


B. CAB


C. JKL    


D. GHI


 


8. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


JAK, KBL, LCM, MDN, _____


A. OEP    


B. NEO  


C. MEN    


D. PFQ


 


9. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


BCB, DED, FGF, HIH, ___


A. JKJ   


B. HJH


C. IJI    


D. JHJ


 


10.रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील अक्षरमाला पूर्ण करा –


P5QR, P4QS, P3QT, _____, P1QV


A. PQW    


B. PQV2


C. P2QU   


D. PQ3U


( उत्तरे : Q.1 = C, Q.2 = B, Q.3 = A, Q.4 = D, Q.5 = C, Q.6 = D, Q.7 = A, Q.8 = B, Q.9 = A, Q.10 =C
No comments:

Post a Comment

Latest post

हिमालयातील 8000 मी.उंचीपेक्षा जास्त उंची असणारी शिखरे..

-----------------======---------------------- शिखर               उंची(मी)             स्थान ---------------------------------------------...