Tuesday 8 October 2019

भूगोल प्रश्नसंच 8/10/2019

1) खालीलपैकी कोणत्या गटातील सर्व  पीके ही ‘दिवस तटस्थ पीके (डे न्युट्ल क्रॉप)’ आहेत
   अ) मका, भात, वाटाणा    ब) गहू, रताळी, भात
   क) वाटाण, कपाशी, गहू    ड) टोमॅटो, वाटाणा, कपाशी
   1) अ व ड    2) ब आणि क    3) कव अ    4) ड फक्त
उत्तर :- 4

2) खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा वनस्पतीच्या प्रकाशसंश्लेषण, वाढ व उत्पन्न यासाठी उपयोगी ठरणा-या वित्तंचक निर्मितीवर
     होतो ?
   1) वा-याचा वेग    2) पालाश   
   3) सूर्यप्रकाश    4) पाण्याचे रेणू
उत्तर :- 3

3) खालीलपैकी कोणते जैविकखत नाही ?
   1) जीवाणू खत    2) शैवाल खत   
   3) हरीत शेणखत    4) वरील सर्व
उत्तर :- 3

4) खालीलपैकी कोणता खतप्रकार हा नियंत्रित स्वरुपात विरघळणा-या खताच्या गटात मोडत नाही ?
   1) आइबीडीयु     2) सीडीयु   
   3) एमडीयु    4) वरीलपैकी एकही नाही
उत्तर :- 4

5) बियांमधील तेलांचे प्रमाण, फळांमधील व्हिटॅमिन ‘सी’ चे प्रमाण आणि फळांचा रंग वृध्दिगत करणारे पोषण द्रव्य .................
   1) लोह    2) चुना      3) पालाश    4) स्फुरद
उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...