Sunday, 2 October 2022

संपूर्ण मराठी व्याकरण-विरुद्धार्थी शब्द

मर्द            x     नामर्द

शंका          x     खात्री

कृपा           x    अवकृपा

गमन           x    आगमन

कल्याण      x     अकल्याण

ज्ञात           x     अज्ञात

सत्कर्म       x      दुष्कर्म

खरे           x      खोटे

भरती        x     ओहोटी

सुसंबद्ध     x     असंबद्ध

हर्ष            x     खेद

विधायक    x     विघातक

हानी          x     लाभ

संघटन       x     विघटन

सुंदर          x     कुरूप

सार्थक       x     निरर्थक

स्वस्थ        x     अस्वस्थ

सुसंगत      x      विसंगत

तप्त          x      थंड

धर्म           x      अधर्म

सनाथ       x      अनाथ

सशक्त       x      अशक्त

कीर्ती        x      अपकीर्ती

ऐच्छिक     x     अनैच्छिक

गुण          x      अवगुण

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...