कंचेभागुबेव किंवा बॉडमास क्रिया क्रम


कंचेभागुबेव किंवा बॉडमास क्रिया क्रम


कंचेभागुबेव किंवा बॉडमास क्रिया क्रम हा गणित, गणितातील आकडेवारीचा तसेच संगणक आज्ञावली (computer programming)चा एक मूलभूत नियम आहे. यात कोणतेही गणितीय किंवा सांख्यिकीय पदावली सोडवण्यासाठी बेरीज-वजाबाकी, गुणाकार-भागाकारादी क्रियांचा विशिष्ट क्रम सांगितलेला आहे.


'कंचेभागुबेव' किंवा 'बॉडमास' हे एक लघुरुप असून त्याचा विस्तृत अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे.
१) कं = कंस (Box)
२)चे =चाची चे. अर्थात वर्ग किंवा वर्गमूळ (Order)
३) भा = भागाकार (Division)
४) गु = गुणाकार (Multiplication)
५) बे = बेरीज (Addition)
६) व = वजाबाकी (Subtraction)

अर्थात कोणतीही गणितातील पदावली सोडवताना प्रथम कंसातील समीकरण सोडवावे. तद्नंतर वर्ग किंवा वर्गमूळ सोडवावे. तद्नंतर भागाकार-गुणाकार करावा आणि शेवटी बेरीज-वजाबाकी करावी.

उदाहरण आणि विश्लेषण.

जर पदावली १+२×३+४ = ? अशी असेल तर, सर्वप्रथम २×३ सोडवावे.


𖡺 १+२×३+४ = १+६+४शेवटच्या पायरीत वरील बेरीज करून अंतिम उत्तर ११ येईल.थोडक्यात १+२×३+४ = ११

जर पदावली (१+२)×३+४ = ? अशी असेल तर, सर्वप्रथम (१+२) सोडवावे.


𖡺 (१+२)×३+४ = ३×३+४नंतर ३×३ सोडवावे𖡺 (१+२)×३+४ = ९+४थोडक्यात, (१+२)×३+४ = १३

जर पदावली १+२+३+४ = ? अशी असेल तर, सर्वप्रथम ३ सोडवावे.


𖡺 १+२+३+४ = १+२+९+४१६थोडक्यात, १+२+३+४ = १६.________________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 जानेवारी 2024

◆ यंदा देशातील एकूण 1132 पोलिस, अग्नीशामक सेवा, ग्रहरक्षक कर्मचाऱ्यांना शौर्य/सेवा पदके जाहीर झाली आहेत. ◆ महाराष्ट्र पोलीस दलाला एकून 62 ...